Algemene voorwaarden vM WingchunDownload de algemene voorwaarden van vmWingchun

Algemene voorwaarden vmWingchun

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Artikel 1: Definities:

 1. vMWingchun is een Chinese krijgskunst, een vorm van Kung Fu, gegeven door Sifu Van Meurs;
 2. vMWingchun vestiging: de fysieke locatie waar vMWingchun wordt aangeboden;
 3. Extra: een extra dienst of faciliteit (lees: o.a. privéles) die tegen een extra vergoeding kan worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.

 

Artikel 2: Inschrijving:

 1. De inschrijving dient te gebeuren op een door vMWingchun aangeleverd inschrijvingsformulier (lees: overeenkomst), in te vullen, te ondertekenen en bij vMWingchun in te leveren tijdens de eerste training;
 2. Lidmaatschapsgelden zijn verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en zal per automatische incasso gebeuren. Dit gebeurt eenmaal per jaar of maandelijks afhankelijk van de gekozen overeenkomst;
 3. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting zal ertoe leiden dat de overeenkomst zal worden ontbonden nadien het lid ingebreke is gesteld. Daarnaast is vMWingchun gerechtigd om de volledige opeisbare maanden (lees: resterende overeengekomen maanden van desbetreffende jaar), te vorderen;
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven op het inschrijvingsformulier, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal één (1) jaar vanaf de ingangsdatum. De overkomst wordt stilzwijgend verlengd met één (1) jaar;
 5. vMWingchun behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding;
 6. Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar;
 7. De minimale inschrijfleeftijd betreft achttien (18) jaar.

 

Artkel 3: Ingangsdatum lidmaatschap:

Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat vMWingchun de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is aan vmWingchun.

 

Artikel 4: Lestijden en vakanties:

 1. vMWingchun bepaalt per vMWingchun vestiging de openingstijden;
 2. vMWingchun is gerechtigd om een vMWingchun vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en/of schoolvakanties;
 3. vMWingchun is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een VmWingchun vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen;
 4. vMWingchun is gerechtigd een vMWingchun vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten;
 5. vMWingchun is gerechtigd om een vMWingchun vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen;
 6. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden indien artikel 4: lid a t/m e en/of artikel 5: lid b van toepassing is.

 

Artikel 5: Beëindiging lidmaatschap:

 1. De overeenkomst is maandelijks opzegbare rekening houdende met een opzegtermijn van één (1) maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren;
 2. vMWingchun behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door vMWingchun, het lid de toegang tot een vMWingchun te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid:

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van vMWingchun, is geheel voor eigen risico van het lid;
 2. vMWingchun en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid;
 3. vMWingchun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

 

Artikel 8: Klachten:

In geval van klachten met betrekking tot vMWingchun of een mede lid dient desbetreffende lid zich te wenden tot de Sifu dan wel zijn/haar assistent.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens:

 1. vMWingchun verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven;
 2. vMWingchun verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van vMWingchun en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van vMWingchun;
 3. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. vMWingchun kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan vMWingchun.

 

Artikel 10: Extra’s

In overleg met de Sifu

 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met vMWingchun aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en vMWingchun zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de vMWingchun is gevestigd.

 

 

 

Artikel 12: Tot slot:

 1. Door zijn inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van vMWingchun te accepteren en hiernaar te handelen;
  Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van vmWingchun zijn terug te vinden op vMWingchun.nl en te vragen bij een vMWingchun vestiging;
 2. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen vMWingchun en het lid.

    © 2024 vMWingchun | Designed by WebdesignKVA